GİZLİLİK POLİTİKASI

g4a.bayer.com.tr alan adlı internet Sitesi (“Site”) Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:53 Ümraniye, İstanbul adresinde faaliyette bulunan Bayer Türk Kimya Sanayii Limited Şirketi (“Şirket” veya “Bayer”) tarafından işletilmektedir. Bayer, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Bayer, sizin kişisel verilerinizin işbu Site tarafından kullanımının güvenliği hususunun öneminin farkındadır. Sizlerin kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız. Bu nedenle sizlerin ne tür bilgileri topladığımız ve hangi tür bilgileri göz ardı ettiğimiz hakkında bilgilendirmek isteriz. Bu Gizlilik Politikası ile birlikte güvenlik önlemlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirmekteyiz.

İşbu Gizlilik Politikamızda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak, Site'yi kullanımınızdan dolayı elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, gizlilik politikamızdaki değişiklikleri bu sayfaya yansıtarak ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işlediğimiz konularında sizleri bilgilendirmektir. Gizlilik Politikamız ana sayfamızda yer almaktadır. Kişisel verilerin istendiği her sayfada ise, kişisel verilerin nasıl işlendiğine dair detaylı bilgilendirme metinleri ile yer almaktadır. Genel kişisel veri koruma prensiplerini açıklayan bu Gizlilik Politikası dışında, kişisel verilerinizin işlendiği her bir sürece özgü hazırladığımız ayrı bilgilendirme/aydınlatma metinlerini de incelemenizi öneririz.

"Kişisel Veri/ler" terimi, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri Bayer tarafından görevlendirilen ENTG (“Ajans”) tarafından veri işleyen olarak tutulacaktır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi .

Toplanan Kişisel Verileriniz, Kanun uyarınca veri sorumlusu olarak Bayer tarafından aşağıda belirlenen işleme amaçları ve Kanun'un 5. ve 6. maddesindeki hukuki sebepler dahilinde işlenecektir.

Hukuki Sebep İşleme Amacı

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 • Kişilerin internet sitemize/sitedeki bilgilere erişimlerini sağlamak,
 • Kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıkları ve etkileşimde bulundukları hakkında bilgi edinmek; bu sayede kullanıcı deneyimini, site içeriğini ve işleyişini iyileştirmek ve geliştirmek.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 • İnternet sitesine erişim ve kullanım kapsamında şüpheli/hukuka aykırı işlemleri tespit etmek; bu kapsamda Şirketimizin haklarını korumak,
 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızı korumak ve kullanmak, hukuki süreçleri yürütmek.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesi

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi” başlığında yer verilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda hizmet sağlayıcılarımıza aktarılacaktır. Verileriniz, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflarla paylaşımında Kanun'un 8. ve 9. maddelerine uygunluk sağlanmaktadır.

Toplanan Kişisel Verileriniz, işbu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Site'yi ziyaret etmeniz dolayısıyla Kişisel Verileriniz, Gizlilik Politikası'nın 1. maddesinde yer verilen amaçlar ile kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Sitemiz aracılığı ile elektronik ortamda, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Bu sitede “Çerez” kullanılmaktadır. Çerezler tarayıcı aracılığıyla sabit diskinize depolanan küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcınız, sitemizi yeniden ziyaret ettiğinizde (çerezin kullanım süresine bağlı olarak) depolanan bilgileri (örneğin tercih ettiğiniz lisan veya internet sitesi ayarları) bize yeniden aktaracaktır. Çerez kullanımımız hakkında detaylı bilgiyi Çerez Politikası'nda bulabilirsiniz.

4. Veri Sahiplerinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun'un 11. maddesi uyarınca bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahipleri '11. maddesinde sıralan haklara yönelik taleplerini, kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Bayer'e iletebilecektir. Bayer, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

5. Güvenlik Ve Gizlilik

Kişisel Verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Bayer, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir. 

7. Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; Bayer'e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları'nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

8. Çocukların Erişimi Hakkında

Bu site 18 yaş altı çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır. Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. İrtibat

Herhangi bir sorun, soru veya fikriniz varsa, lütfen aşağıdaki e-posta adresine iletiniz.

Veri Sorumlusu

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi No: 53

34771 Ümraniye İstanbul

kisiselverilerinkorunmasi@bayer.com

10. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni'nde Değişiklikler

İşbu “Gizlilik Politikası” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerektiğinde değiştirilebilecektir.